DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej curatus.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie, pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Elementy graficzne nie posiadają zdefiniowanego tekstu alternatywnego, który opisuje, co znajduje się na grafice – trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.
 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w załączonych filmach – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię „Czytaj dalej”, „Dowiedz się więcej” i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Szafarz
 • E-mail: curatus@o2.pl
 • Telefon: +48 71 329 09 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
 • Adres: ul. Kleczkowska 5 oficyna, 50-227 Wrocław
 • E-mail: curatus@o2.pl
 • Telefon: +48 71 329 09 19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej siedziby Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Jedno wejście główne od strony wschodniej (od strony ulicy kleczkowskiej), zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z chodnika wyłożonego kostką.
  • Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Siedziba mieści się na dwóch piętrach. Parter budynku całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy więc 1 piętro niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku brak progów
 2. Opis dostosowań:
  • Toaleta i łazienka dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Siedziba posiada duży parking, dostępny dla interesantów i pracowników.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa – wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.