Pomoc ofiarom przemocy

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – Czerwone Światło Stop Przemocy

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji:
Program Czerwone Światło Stop Przemocy prowadzony jest przez nasze stowarzyszenie od 9 lat. Nakierowany jest na wsparcie i pomoc terapeutyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną dla osób dorosłych i rodziców z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej i doświadczających szeroko rozumianej przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych. Adresowany jest do środowiska osób związanych z działalnością naszego stowarzyszenia i ich rodzin zaangażowanych w nasze działania takie jak Klub Seniora OFICYNA, Klubowe Centrum Dla Dzieci i Młodzieży z osiedla Kleczków, grupy wsparcia dla osób z problemami psychicznymi i ich rodzin oraz uczestników Dni Odnowy Życia organizowanych regularnie 2 x do roku przez Fundację Centrum Spotkań i Dialogu z którą współpracujemy od wielu lat. Zjawiska uzależnienia, współuzależnienia i syndromu DDA są powodem wielu problemów wywołanych silną nadwrażliwością psychiczną, a to z kolei wywołuje wiele konsekwencji kończących się kryzysem, wymagającym właściwej pomocy i stałego wsparcia. Porady psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne oraz konsultacje prawne umożliwią udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących radzenia sobie w takim kryzysie i nakierują na właściwą ścieżkę pomocy. Bieżące informacje na temat ośrodków wsparcia, leczenia lub porad prawnych nasze stowarzyszenie pozyskuje na bieżąco od współpracujących z nami organizacji i instytucji tj : programy innych stowarzyszeń, MOPS, CIS,CIRS, DCZP itp. Aktualne informacje są przekazywane przez realizatorów działań, bezpośrednio osobom poszukującym pomocy. Pomożemy również w nawiązaniu pierwszego kontaktu z właściwą instytucją. Grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy domowej i będących w kryzysie z powodów alkoholowych i prowadzona w ramach tej grupy psychoedukacja oraz indywidualna konsultacja terapeutyczna, przyczyni się do udzielenia wsparcia oraz wzrostu wiedzy jej uczestników w zakresie ich problemów. Ponadto pozwoli uzyskać informacje na temat miejsc oferujących specjalistyczną pomoc medyczną w razie takiej potrzeby. Wyposaży uczestników grupy w większy zakres kompetencji, które pozwolą na poprawę ich funkcjonowania w rodzinie oraz społeczeństwie. Powyższe zadanie i wyznaczone cele mają pośrednio przełożyć się na szeroko rozumiane przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym.
MIEJSCE REALIZACJI: siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS, ul. Kleczkowska 5 oficyna, 50-227 Wrocław.
Działania:
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne: 06,13, 20,27 luty, 06,13,20,27 marzec,03,10,17,24 kwiecień, 08,15,22,29 maj,05,12,19,26 czerwiec 04,11,18,25
wrzesień, 02,09,16,23,30 październik,06,13,20,27 listopad 04,11,18 grudzień
Indywidualne, 2 godzinne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej. Spotkania w każdy wtorek (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy), w godzinach od 16-18.

Poradnictwo i wsparcie pedagogiczne , 01,08,15,22 luty01,08,15,22,29 marzec, 05,12,19,26kwiecień ,10,17,24 maj; 07,14,21,28czerwiec; 06,13,20,27; wrzesień;04,11,18,25 październik; 08,15,22,29 listopad; 06,13,20, grudzień
Indywidualne, 2 godzinne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających przemocy domowej i znajdujących się w sytuacji kryzysowej w każdy czwartek (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy) w godzinach od 17-19 .

Konsultacje i doradztwo prawne 08,22 luty; 08,22 marzec; 05,19 kwiecień; 10,24 maj;14,28 czerwiec; 13, 27 wrzesień; 11,25 październik;
15 i 29 listopad; 13, grudzień
Indywidualne, 2 godzinne konsultacje i poradnictwo prawne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających przemocy domowej i znajdujących się w sytuacji kryzysowej w co drugi czwartek (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy) w godzinach od 16-18 .

Indywidualne rozmowy motywujące z terapeutą uzależnień prowadzącym otwartą grupę wsparcia – 07,14,21,28 luty; 07,14,21,28 marzec;
04,11,18,25 kwiecień; 09,16,23,30 maj; 06,13,20,27 czerwiec; 05,12,19,26 wrzesień; 03,10,17,24,31 październik; 07,14,21,28 listopad; 05,12,19 grudzień
Indywidualne, 1 godzinne konsultacje i poradnictwo terapeutyczne dla uczestników grupy osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej w każdą środę (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec – sierpień, dni wolnych od pracy), w godzinach od 16:00-17:00.

Prowadzenie otwartej grupy wsparcia z psychoedukacją – 07,14,21,28 luty; 07,14,21,28 marzec; 04,11,18,25 kwiecień; 09,16,23,30 maj;
06,13,20,27 czerwiec; 05,12,19,26 wrzesień; 03,10,17,24,31 październik; 07,14,21,28 listopad; 05,12,19 grudzień
Regularne spotkania grupy wsparcia w każdą środę w godzinach 17:00 do 20:00 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE ARCHIWALNE
 
POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – Czerwone Światło Stop Przemocy – nr umowy D/WZD/1907/1/2017 z dn 01.02.2017. Termin realizacji od 01.02.2017 do31.12.2017, wysokość dotacji 20 500,00 zł.
 Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Nasz program Czerwone Światło Stop Przemocy prowadzony jest od 9 lat. Nakierowany jest na wsparcie i pomoc terapeutyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną dla osób dorosłych i rodziców z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej i doświadczających szeroko rozumianej przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych. Adresowany jest do środowiska osób związanych z działalnością naszego stowarzyszenia i ich rodzin zaangażowanych w nasze działania takie jak Klub Seniora OFICYNA, Klubowe Centrum Dla Dzieci i Młodzieży z osiedla Kleczków, grupy wsparcia dla osób z problemami psychicznymi i ich rodzin oraz uczestników Dni Odnowy Życia organizowanych regularnie 2 x do roku przez Fundację Centrum Spotkań i Dialogu z którą współpracujemy od wielu lat. Zjawiska uzależnienia, współuzależnienia i syndromu DDA są powodem wielu problemów wywołanych silną nadwrażliwością psychiczną a to z kolei wywołuje wiele konsekwencji kończących się kryzysem, wymagającym właściwej pomocy i stałego wsparcia. Porady psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne umożliwią udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących radzenia sobie w takim kryzysie i nakierują na właściwą ścieżkę pomocy. Bieżące informacje na temat ośrodków wsparcia, leczenia lub porad prawnych nasze stowarzyszenie pozyskuje na bieżąco od współpracujących z nami organizacji i instytucji tj : programy innych stowarzyszeń, MOPS, CIS,CIRS, DCZP itp. Aktualne informacje są przekazywane przez realizatorów działań, bezpośrednio osobom poszukującym pomocy. Pomożemy również w nawiązaniu pierwszego kontaktu z właściwą instytucją. Grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy domowej i będących w kryzysie z powodów alkoholowych i prowadzona w ramach tej grupy psychoedukacja oraz indywidualna konsultacja terapeutyczna, przyczyni się do udzielenia wsparcia oraz wzrostu wiedzy jej uczestników w zakresie ich problemów. Ponadto pozwoli uzyskać informacje na temat miejsc oferujących specjalistyczną pomoc medyczną w razie takiej potrzeby. Wyposaży uczestników grupy w większy zakres kompetencji, które pozwolą na poprawę ich funkcjonowania w rodzinie oraz społeczeństwie. Powyższe zadanie i wyznaczone cele mają pośrednio przełożyć się na szeroko rozumiane przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym.
 
 Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego
1. Zapewnianie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej specjalistycznej pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga . 2. Szerzenie wśród odbiorców programu idei wsparcia oraz informacji na temat dostępnych miejsc pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 3. Zmniejszenie negatywnych skutków przemocy w rodzinach ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem alkoholowym we Wrocławiu poprzez prowadzenie otwartej grupy wsparcia, udzielanie indywidualnej pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej. 4. Dzielenie się doświadczeniami, udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, budowanie siły, wytrwałości w radzeniu sobie z trudnościami, pogłębianie wglądu i rozumienia swojej sytuacji wśród odbiorców grupy wsparcia. 5. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat trudności osób doświadczających przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej poprzez elementy psychoedukacji prowadzone w ramach grupy wsparcia. 6. Wsparcie informacyjne dla uczestników projektu w zakresie poszukiwania pomocy w innej instytucji w sytuacji takiej potrzeby.
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne : 07,14, 21,28 luty, 07,14,21,28 marzec, 04,11,18,25 kwiecień, 09,16,23,30 maj, 06,13,20,27, czerwiec 05,12,19,26 wrzesień, 03,10,17,24,31 październik, 07,14,21,28 listopad 05,12,19 grudzień
Indywidualne, 1 godzinne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej. Spotkania w każdy wtorek (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy), w godzinach od 16-17
 Poradnictwo i wsparcie pedagogiczno – terapeutyczne , 02,09,16,23 luty 02,09,16,23,30 marzec 06,13,20,27 kwiecień 11,18,25 maj 08,22,29 czerwiec 07,14,21,28 wrzesień 05,12,19,26 październik 09,16,23,30 listopad, 07,14,21, grudzień
Indywidualne, 2 godzinne konsultacje i poradnictwo pedagogiczne i terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej w każdy czwartek (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy) w godzinach od 16-18 tj
 Indywidualne rozmowy motywujące z terapeutą uzależnień prowadzącym grupę wsparcia – 01,08,15,22 luty, 01,08,15,22,29 marzec 05,12,19,26 kwiecień 10,17,24,31 maj 07,14,21,28 czerwiec 06,13,20,27 wrzesień 04,11,18,25 październik 08,15,22,29 listopad 06,13,20 grudzień
Indywidualne, 1 godzinne konsultacje i poradnictwo terapeutyczne dla uczestników grupy osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących w sytuacji kryzysowej w każdą środę (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy), w godzinach od 16:00-17:00
 Prowadzenie grupy wsparcia z psychoedukacją – 01,08,15,22 luty, 01,08,15,22,29 marzec 05,12,19,26 kwiecień 10,17,24,31 maj 07,14,21,28 czerwiec 06,13,20,27 wrzesień 04,11,18,25 październik 08,15,22,29 listopad 06,13,20 grudzień
Regularne spotkania grupy wsparcia w każdą środę w godzinach 17:00 do 20:00 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, dni wolnych od pracy).